დახურვა
Geo
ჩანაწერი ვერ მოიძებნა

მთავარი - მისია

ხედვა

ინოვაციური ინსტრუმენტების გამოყენებით ავტო სფეროთი დაინტერესებული ადამიანებისთვის შესაბამისი პროფესიული განათლების მიღებისა და პროფესიული ზრდის უნიკალური შესაძლებლობების შექმნა.

ისია

სასწავლო-სამეწარმეო პარტნიორობის სისტემის მხარდაჭერა, საავტომობილო მიმართულებით კვალიფიციური პროფესიული კადრების მომზადება და გადამზადება,  საგანმანათლებლო   პროგრამების დაგეგმვისა და განხორციელების პროცესში შესაბამისი   დარგის დამსაქმებელების   მონაწილეობის ხელშეწყობა. 

ღირებულებები

თეგეტა აკადემია თავის საქმიანობას წარმართავს გუნდური მუშაობის, სამართლიანობისა და ადამიანის უფლებათა  დაცვის,  ინკლუზიურობის  და  თანასწორობის პრინციპების გათვალისწინებით.