მონაწილეთა რაოდენობა

8-12

ტრენინგის ხანგრძლივობა

16 საათი

ბიზნეს ტრენინგები Front და Back ოფისის თანამშრომლების კვალიფიკაციის ასამაღლებლად


მიზანი
ტრენინგის მიზანია მონაწილეებს გააცნოს კონფლიქტის არსი, ტიპები და განვითარების დინამიკა. დაახელოვნოს კონფლიქტის მართვის სტრატეგიებსა და მოლაპარაკებებში.

შინაარსი 
ცხოვრების გარკვეულ ეტაპზე ყველა ადამიანი ხვდება კონფლიქტურ სიტუაციაში. თუ კონფლიქტი, როგორც მოვლენა, გარდაუვალია, მაშინ  ჩნდება მთავარი შეკითხვა - როგორ გავუმკლავდეთ მას? ამ და სხვა კითხვებზე პასუხები განიხილება ტრენინგის განმავლობაში. ტრენინგის თემატიკა:   
  • რა არის კონფლიქტი და როგორია მისი სტრუქტურა    
  • კონფლიქტის გამომწვევი მიზეზები და ქარბორბალა    
  • მეტოქეების ფსიქო-სოციალური მახასიათებლები  
  • კონფლიქტის დინამიკა და ილუზიები   
  • კონფლიქტის დადებითი მხარეები    
  • კონფლიქტის მართვის სტატეგიები 
  • როდის გამოვიდეთ კონფლიქტიდან
  • კომუნიკაცია კონფლიქტის დროს
  • პრევენციული რჩევები კონფლიქტის თავიდან ასარიდებლად

 მეთოდები
ტრენინგი ეფუძნება Harvard-ის , Roger fisher-ის, Joseph Grenny- ის, Chris Voss, Kenneth Thomas, Ralph Kilmann  და სხვათა მოწინავე საერთაშორისო მიდგომებსა და მეთოდოლოგიებს.  სწავლების დროს გამოყენებული იქნება: მინი-ლექცია, როლური თამაში, ბრეინშტორმინგი, მაინდმეფინგი, დისკუსია, ჯგუფური სავარჯიშო, ინდივიდუალური დავალება, წყვილებში მუშაობა, ილუსტრირება, კითხვა-პასუხი

შედეგები 
ტრენინგის შედეგად, მონაწილეებს ექნებათ მკაფიო შეხედულება, კონფლიქტის რაობაზე და მის სახეებზე. ეცოდინებათ, როგორ მართონ  კონფლიქტური სიტუაცია ისე, რომ ის არ გადაიზარდოს აგრესიაში; პირიქით, წარმართონ მოლაპარაკება იმგვარად, რომ მიაღწიონ  გამარჯვებას - სასურველ შედეგს. 

ტრენერის შესახებ

აქვს ტრენერობის 6+ წლიანი გამოცდილება და ჩატარებული აქვს ტრენინგები ისეთ თემებზე, როგორებიცაა:  კომუნიკაცია, კონფლიქტის მართვა, ემპათია, ლიდერობა, ადაპტაცია, გუნდური მუშაობა, დროის მართვა, სტრესის დაძლევა, ეფექტური მომსახურება, გენდერული თანასწორობა, ზრდასრულთა სწავლების ტექნიკები და მენეჯმენტის საფუძვლები. 

განათლება მიღებული აქვს საქართველოში - თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, დიდ ბრიტანეთში - შეფილდ ჰალამ უნივერსიტეტსა და ესტონეთში - ტალინის უნივერსიტეტში.  მაგისტრის ხარისხი დაცული აქვს სოციალურ მუშაობაში (MSW),  არის ფსიქოლოგი (BA) და სერტიფიცირებული ტრენერი. დამატებითი ცოდნა მიღებული აქვს ჟურნალისტიკის, სოციალური ზრუნვის, სოციალური პოლიტიკის, ადამიანური რესურსების მართვისა და გენდერული საკითხების მიმართულებით. 

ტრენერი

Training

მარიეტა მაჭარაშვილი

ბიზნეს ტრენერი

Training

ეთუნა ჩუბინიძე

ტრენინგებისა და კარიერული განვითარების სამსახურის კოორდინატორი