მონაწილეთა რაოდენობა

8-12

ტრენინგის ხანგრძლივობა

16-24 საათი

ბიზნეს ტრენინგები Back  ოფისის თანამშრომლების კვალიფიკაციის ასამაღლებლად
ტრენინგის მიზანია მონაწილეებს განუვითარდეთ ეფექტური პრეზენტაციის შექმნისა და ჩატარების უნარი, რაც აისახება შეხვედრების შედეგიანობაზე.

ტრენერი

Training

მარიეტა მაჭარაშვილი

ბიზნეს ტრენერი

Training

ეთუნა ჩუბინიძე

ტრენინგებისა და კარიერული განვითარების სამსახურის კოორდინატორი