მონაწილეთა რაოდენობა

8-12

ტრენინგის ხანგრძლივობა

8-16 საათი

ბიზნეს ტრენინგები Back  ოფისის თანამშრომლების კვალიფიკაციის ასამაღლებლად
მიზანი
ტრენინგის მიზანია მონაწილეებს განუვითაროს  საქმიანი მიმოწერის უნარ-ჩვევები, რაც მათ დაეხმარებათ, როგორც ქართველ, ასევე,  საერთაშორისო პარტნიორებთან კომუნიკაციაში. მისცეს პრაქტიკული ცოდნა, თუ  როგორ გამოიყენონ თანამედროვე პლატფორმები წერილობითი კომუნიკაციისთის.

შინაარსი
 
  • წერლობითი კომუნიკაციის მნიშვნელობა; 
  • წერილის გამგზავნის მოლოდინები და რეალობა; 
  • აუდიტორიის განსაზღვრა; 
  • წერილის მიზნისა და სათაურის განსაზღვრა; 
  • მეილის სტრუქტურა; 
  • აკადემიური წერა, აკრონიმები და  პუნქტუაცია; 
  • მეილის გაგზავნის სწორი დრო; 
  • წერილის ტონი; 
  • საქმიან ურთიერთიბებისთვის საჭირო მიმართვები და ტექნიკები; 
  • Outlook და Gmail გამოყენების წესები.

მეთოდები
მინი-ლექცია, როლური თამაში, ბრეინშტორმინგი, დისკუსია, ჯგუფური სავარჯიშო, ინდივიდუალური დავალება, წყვილებში მუშაობა, ილუსტრირება, კითხვა-პასუხი

შედეგები
ტრენინგის გავლის შემდეგ მონაწილეები შეძლებენ  ეფექტური წერილობითი კომუნიკაციის დამყარებას. გაიუმჯობესებენ თანამედროვე წერილობითი პლატფორმების გამოყენების უნარს. შეისწავლიან აკადემიური წერისა და წერილობითი ტონის ძირითად მახასიათებლებს.  

ტრენერი

Training

მარიეტა მაჭარაშვილი

ბიზნეს ტრენერი

Training

ეთუნა ჩუბინიძე

ტრენინგებისა და კარიერული განვითარების სამსახურის კოორდინატორი