მონაწილეთა რაოდენობა

10-15

ტრენინგის ხანგრძლივობა

50 საათი

პროგრამის დასახელება:  ექსკავატორ დამტვირთველის ოპერატორის მომზადების პროგრამა

დასწრების წინაპირობა: ქართული ენის ცოდნა, ასაკი არანაკლებ 18 წელი

პროგრამის მიზანი: პროგრამის მიზანია მოამზადოს შესაბამისი კომპეტენციის მქონე ოპერატორი, რომელსაც ეცოდინება ექსკავატორ დამტვირთველის აგებულება და  მოვლა ექსპლუატაციის წესები.  ასევე, შეეძლება ექსკავატორ დამტვირთველის მეშვეობით გრუნტის გადაადგილების სხვადასხვა  ტიპის ოპერაციების დაგეგვა/შესრულება, უსაფრთხოებისა  და ტექნიკის სწორი ოპერირების წესების დაცვით.

დასაქმების სფერო და შესაძლებლობები:  პროგრამის გავლის შედეგად მიღებული ცოდნა და უნარები, ხელს შეუწყობს კურსდამთავრებულების დასაქმებას ნებისმიერ სამშენებლო ან მსგავსი პროფილის მქონე  კომპანიაში, სადაც სამუშაოების შესასრულებლად  გამოიყენება ექსკავატორ დამტვირთველი.

სწავლების მეთოდი:  პირისპირ სწავლება აუდიტორიაში, სწავლება სიმულატორის გამოყენებით და სასწავლო მოედანზე

შეფასების მეთოდი: (ტესტი, დაკვირვების ჩექლისტი, სიმულატორის მოდელირებული დავალებები ) 


კურსის პროგრამა

 • ექსკავატორ დამტვირთველის საკვანძო აგრეგატების ცოდნა/შემოწმება
 • ექსკავატორ  დამტვირთველის მოვლა ექსპლოატაციის წესების ცოდნა
 • ექსკავატორ  დამტვირთველის მართვის ორგანოების ცოდნა
 • შრომის უსაფრთხოების გათვალისწინებოთ ექსკავატორ დამტვირთველის ოპერირების ცოდნა
 • დამკვეთთან ეფექტური კომუნიკაციის და კარიერული განვითარების მეთოდების  ცოდნა
 • ექსავატორ დამტვირთველის მეშვეობით გრუნტის გადაადგილების სხვადასხვა ტიპის  ოპერაციების განხორციელების ცოდნა


კურსის სასწავლო შედეგები 

 • იცის ელექტროობის და ჰიდრავლიკის  საფუძვლები
 • იცის  ექსკავატორ დამტვირთველის  ძირითადი კვანძების აგებულება/ შემოწმება
 • იცის ექსკავატორ დამტვირთველის დამატებითი აგრეგატების აგებულება/ შემოწმება
 • იცის ექსკავატორ დამტვირთველის მოვლა ექსპლუატაციის წესები
 • იცის ექსკავატორ დამტვირტველის სარეგლამენტო სერვისის ინტერვალები
 • იცის ექსკავატორ დამტვირთველის დასაშვები დატვირთვები
 • იცის ექსკავატორ დამტვირთველის ჰიდრავლიკური მართვის ორგანოების მუშაობის პრინციპი
 • იცის ექსკაავტორ დამტვირთველის ელექტრონული მართვის ორგანოების მუშაობის პრინციპი
 • იცის კაბინაში ასვლა -ჩამოსვლის ე.წ. „სამი საყრდენის წესი“
 • იცის მანქანის მუშა მდგომარეობაში მოყვანის ინსტრუქცია
 • იცის კაბინის მაჩვენებლებზე ასახული ნიშნები
 • იცის ციცხვის სწორად მოხმარების წესები
 • იცის ციცხვის ტიპე დანიშნულების მიხედვით
 • იცის გრუნტის სამუშაოების შესრულების წესი
 • იცის ექსკავატორ დამტვირთველით ნგრევითი სამუშაოების შესასრულებლად შესაბამისი მოწყობილობების შერჩევის წესი
 • იცის შესასრულებელ სამუშაოთა თანმიმდევრობა 
 • იცის თვითმცლელის დატვირთვის წესი
 • იცის პირველადი სამედიცინო დახმარების აღმოჩენის წესი: მოტეხილობის დროს.  სისხლდენის დროს, დამწვრობის დროს, დაბეჟილობის დროს.
 • იცის ზოგადი სანიტარული ჰიგიენური ნორმები
 • იცის უბედური შემთხვევების შეტყობინებისა და ავარიული სიტუაციების პროცედურები
 • იცის გარემოს დაცვისა და სამუშაოს უსაფრთხოდ წარმოების ნორმები
 • იცის სამშენებლო მოედანზე არსებული პოტენციური საფრთხეები
 • იცის ეფექტური კომუნიკაციისა და დამკვეთის მოთხოვნის ჩანიშვნის წესი
 • იცის საკუთრი უფლებები და მოვალეობები
 • იცის პროფესიული განვითარების საშუალებები

სასწავლო რესურსები: 

1.       JCB -ის ონლაინ სასწავლო პლათფორმა
2.       Liebherr -ის ონლაინ სასწავლო პლათფორმა
3.       Mevea-ს სიმულაციური პროგრამა

მომზადების პროგრამის დეტალები
პროგრამის ხანგრძლივობა:  50 საათი (2 თვე)
მონაწილეობის ღირებულება: 950₾

მომზადების პროგრამა განკუთვნილია მათთვის, ვისაც ექსკავატორ დამტვირთველის ოპერირების გამოცდილება საერთოდ არ აქვს და სურს ნულიდან აითვისოს პროფესია.   


კურსის დაწყების თარიღი: 19 ივლისი 

რეგისტრაციისთვის შეავსეთ სააპლიკაციო ფორმა: https://bit.ly/35BN1Aj

დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით: 595 525 774

გადამზადების პროგრამის დეტალები


გადამზადების პროგრამის ხანგრძლივობა: 30 საათი (1 თვე) 
მონაწილეობის ღირებულება (ერთ ადამიანზე): 475₾
გადამზადების პროგრამა განკუთვნილია მათთვის, ვისაც აქვს ექსკავატორ დამტვირთველის ოპერირების მინიმუმ 6 თვიანი გამოცდილება და სურს გაიღრმავოს კომპეტენცია.