მონაწილეთა რაოდენობა

10-15

ტრენინგის ხანგრძლივობა

8 საათი

ბიზნეს ტრენინგები Back  ოფისის თანამშრომლების კვალიფიკაციის ასამაღლებლად
ტრენინგის მონაწილეები შეისწავლიან გუნდის მუშაობის სპეციფიკას: საკუთარი და კოლეგების  ძლიერი მხარეების აღმოჩენას და დაფასებს. რის საფუძველზეც შეძლებენ ფუნცქია-მოვალეობების  სწორად დელეგირებას, რათა გუნდის მუშაობა იყოს მეტად წარმატებული. ტრენინგის დასრულების შემდეგ მონაწილეები ნათლად დაინახავენ გუნდურად მუშაობის ძლიერ მხარეებს და იქნებიან მეტად კოლეგიალურები. 

ტრენერი

Training

მარიეტა მაჭარაშვილი

ბიზნეს ტრენერი

Training

ეთუნა ჩუბინიძე

ტრენინგებისა და კარიერული განვითარების სამსახურის კოორდინატორი