მონაწილეთა რაოდენობა

10-15

ტრენინგის ხანგრძლივობა

8 საათი

ბიზნეს ტრენინგები Back  ოფისის თანამშრომლების კვალიფიკაციის ასამაღლებლად
ტრენინგის მონაწილეები შეისწავლიან გუნდის მუშაობის სპეციფიკას: საკუთარი და კოლეგების  ძლიერი მხარეების აღმოჩენას და დაფასებს. რის საფუძველზეც შეძლებენ ფუნცქია-მოვალეობების  სწორად დელეგირებას, რათა გუნდის მუშაობა იყოს მეტად წარმატებული. ტრენინგის დასრულების შემდეგ მონაწილეები ნათლად დაინახავენ გუნდურად მუშაობის ძლიერ მხარეებს და იქნებიან მეტად კოლეგიალურები.