მონაწილეთა რაოდენობა

4-8

ტრენინგის ხანგრძლივობა

24 საათი

ბიზნეს ტრენინგები Back  ოფისის თანამშრომლების კვალიფიკაციის ასამაღლებლად
მიზანი
ტრენინგის მიზანია, მონაწილეებს დაეხმაროს ტრენინგის ჩატარებისთვის საჭირო უნარ-ჩვევების ათვისებაში,  ასწავლოს კონკრეტული მეთოდები/ტექნიკები და ჩამოაყალიბოს წარმატებულ ტრენერებად.

შინაარსი 
 • რა არის ტრენერის ფუნქცია-მოვალეობები? 
 • სად და როგორ მოვიძიოთ/დავამუშავოთ ტრენინგისთვის საჭირო მასალები? 
 • როგორ გავწეროთ სილაბუსი  და მოდულები? 
 • ტრენინგის ორგანიზება, ჩატარება და ანგარიშგება, 
 • რას ნიშნავს და როგორ გამოვიყენოთ თერაპიული კომუნიკაცია? 
 • შემეცნების თავისებურებები. 
 • სწავლების მეთოდები.  
 • გუნდის მართვა და დინამიკა. 
 • როგორ დავძლიოთ სირთულეები ტრენინგის მსვლელობისას? 
 • როგორ გავაკეთოთ ეფექტური პრეზენტაცია? 
 • უკუკავშირის გაცემის ტექნიკები. 
 • პრაქტიკული სავარჯიშოები (სილაბუსისა და მოდულის შედგენა, აქტივობების მოფიქრება, პრეზენტაციის მომზადება და უკუკავშირის გაცემა) 

მეთოდები
მინი-ლექცია, როლური თამაში, ბრეინშტორმინგი, მაინდ მეფინგი, დისკუსია, ჯგუფური სავარჯიშო, ინდივიდუალური დავალება, წყვილებში მუშაობა, ილუსტრირება, კითხვა-პასუხი;

შედეგები
ტრენინგის გავლის შემდეგ, მონაწილე შეძლებს:
 • დამოუკიდებლად შექმნას ტრენინგის მოდული;
 • შეადგინოს სილაბუსი;
 • დაგეგმოს, ორგანიზება გაწიოს და ჩაატაროს ტრენინგი;
 • მართოს აუდიტორია; 
 • მიაღწიოს დასახულ შედეგს ტრენინგის მსვლელობისას; 
 • მონაწილეებს მისცეს საჭირო და სწორი უკუკავშირი; 
 • დაწეროს ანგარიში დამკვეთისთვის. 

ტრენერი

Training

მარიეტა მაჭარაშვილი

ბიზნეს ტრენერი

Training

ეთუნა ჩუბინიძე

ტრენინგებისა და კარიერული განვითარების სამსახურის კოორდინატორი