მონაწილეთა რაოდენობა

6-15

ტრენინგის ხანგრძლივობა

16-24 საათი

ტრენინგის მიზანია გადაამზადოს საკრედიტო ექსპერტი, რომელიც მუშაობს ავტო სესხების, ავტო ლიზინგის მიმართულებით და უწევს მსუბქი/სატვირთო ავტომობილებისა და სპეც ტქნიკის, გაყიდვა, ტექნიკური და ვიზუალური გამართულობის დადგენა და შეფასება. 


ტრენინგის პროგრამა:
  • ტექნიკის დანიშნულება და მუშაობის პრინციპები.
  • საქართველოში წარმოდგენილი ბრენდები და მათი საფასო კატეგორიები.
  • ტექნიკებსა და ბრენდებს შორის განსხვავება და უპირატესობები.
  • ტექნიკის ცვეთის ინდიკატორები და შეფასების აქტები (მუშა საათები, გარბენი, წლოვანება და სხვა).
  • ტექნიკის კლასიფიკაცია წარმადობის მიხედვით.
  • ტექნიკის საბაზრო ღირებულების დადგენის მეთოდები.

პროგრამა შესაძლებელია მოერგოს ტრანსპორტის/ტექნიკის შემდეგ კატეგორიებზე: მსუბუქი ავტომობილები, სატვირთო ავტომობილები და კომერციული ტრანსპორტი, საგზაო სამშენებლო ტექნიკა, სამშენებლო/სტაციონალური ტექნიკა.

ტრენერი

Training

ოთარ სიხარულიძე

დირექტორი

Training

გიორგი კიკვაძე

ტექნიკური ტრენინგების განვითარების სამსახურის კოორდინატორი