მონაწილეთა რაოდენობა

8-12

ტრენინგის ხანგრძლივობა

8 საათი

ბიზნეს ტრენინგები Front ოფისის თანამშრომლების კვალიფიკაციის ასამაღლებლად


მიზანი
ტრენინგის მონაწილეები გაეცნობიან სატელეფონო მომსახურების თავისებურებებსა და სპეციფიკას. ნათლად დაინახავენ სწორად წარმართული სატელეფონო მომსახურების მნიშნველოვნებას და დახელოვნდებიან საუკეთესო ტექნიკებში.

შინაარსი 
  •  სატელეფონო მომსახურების სპეციფიკა;
  • სატელეფონო მომსახურების ძირითადი კრიტერიუმები და სტანდარტები; 
  • კლიენტის საჭიროების დადგენის მეთოდები; 
  • კლიენტის მოლოდინები და მათი გადაჭარბების გზები;
  • არავერბალური კომუნიკაცია და სატელეფონო მომსახურება; 
  • ასერტიული არა;
  • პოზიტიური ფორმულირებები;
  • ხმის, როგორც ეფექტური სატელეფონო კომუნიკაციის  მთავარი  ინსტრუმენტის მართვა;
  • რთულ მომხმარებლებთან  ურთიერთობა.

მეთოდები
მინი-ლექცია, როლური თამაში, ბრეინშტორმინგი დისკუსია, მაინდმეფინგი, ჯგუფური სავარჯიშო, ინდივიდუალური დავალება, წყვილებში მუშაობა, ილუსტრირება, კითხვა-პასუხი

შედეგები
ტრენინგის გავლის შემდეგ მონაწილეებს ექნებათ ცოდნა სატელეფონო საუბრის ეტიკეტისა და ეფექტური კომუნიკაციის  პრინციპების შესახებ. მიღებული პრაქტიკული და თეორული ცოდნის საშუალებით თანამშრომლები შეძლებენ სწრაფად და ეფექტიანად მოემსახურონ კლიენტებს.

ტრენერი

Training

მარიეტა მაჭარაშვილი

კარიერის მართვის მენეჯერი