მონაწილეთა რაოდენობა

8-12

ტრენინგის ხანგრძლივობა

16-24 საათი

ბიზნეს ტრენინგები Front ოფისის თანამშრომლების კვალიფიკაციის ასამაღლებლად
მიზანი
ტრენინგის მიზანია მონაწილეებს განუვითაროს და გაუმყაროს გაყიდვებისთვის აუცილებელი ძირითადი კომპეტენციები, რაც განაპირობებს წარმატებას გაყიდვების სფეროში.

შინაარსი
  • გაყიდვების ტიპები მომხმარებლის საჭიროების დადგენა; 
  • გაყიდვების თანამედროვე ტექნიკები;
  • წინააღდმეგობები და მათი დაძლევის მეთოდები;
  • კლიენტის დარწმუნების ეთიკა;
  • ფასის გაჟღერების დრო და ფორმა;
  • გაყიდვების ალგორითმი;
  • გაყიდვების დახურვა.

მეთოდები
მინი-ლექცია, სიმულაცია, როლური თამაში, ბრეინშტორმინგი დისკუსია, მაინდმეფინგი, ჯგუფური სავარჯიშო, ინდივიდუალური დავალება, წყვილებში მუშაობა, ილუსტრირება, კითხვა-პასუხი

შედეგები 
ტრენინგის მონაწილეები  შეისწავლიან  გაყიდვის ძირითადი ტექნიკებს. ტრენინგის დასრულების შემდეგ მონაწილეებს შეეძლებათ გაყიდვების ალგორითმის შექმნა, რაც დაეხმარებათ მათ წარმატებული გაყიდვებში.

ტრენერის შესახებ

მარიეტას აქვს ტრენერობის 3  წლიანი  გამოცდილება. ატარებს Soft skill-ების ტრენინგებს, ისეთ თემებზე როგორებიცაა: ეფექტური მომსახურება და კომუნიკაცია, გაყიდვები, კონფლიქტურ კლიენტებთან ურთიერთობა და სხვა. 
ჩატარებული აქვს სერვის პლუსის ტრენინგი  50+ ჯგუფისთვის. 

ფლობს ორგანიზაციული განვითარებისა და კონსულტირების სპეციალისტის მაგისტრის დიპლომს. დამატებით ცოდნა მიღებული აქვს ქოუჩინგის, ადამიანური რესურსების მართვისა და ფსიქოლოგიის მიმართულებით.