მონაწილეთა რაოდენობა

8-12

ტრენინგის ხანგრძლივობა

8 საათი

ბიზნეს ტრენინგები Back  ოფისის თანამშრომლების კვალიფიკაციის ასამაღლებლად
შინაარსი
თანამედროვე სამყაროში სტრესი ჩვენი ცხოვრების განუყოფელი ნაწილი გახდა. ყოველდღიურად უფრო და უფრო მეტი ადამიანი გრძნობს თავს დასტრესილად, თუმცა, მათ უმეტესობას არ აქვთ ინფორმაცია რა არის სტრესის გამომწვევი მიზეზები და როგორ შეიძლება მათთან გამკლავება.

ტრენინგის მიზანი
მონაწილეებს მისცეს თეორიულ ცოდნა და ჩამოუყალიბოს ქმედებაზე ორიენტირებული უნარები, სტრატეგია და ჩვევები, რათა მათ შეძლონ შეამცირონ სტრესის დონე სამსახურსა და ყოველდღიურ ცხოვრებაში.

ტრენინგის თემატიკა 
  • სტრესის ფსიქოლოგია.
  • სტრესის დადებითი და უარყოფითი მხარეები.
  • სტრესის გამომწვევი მიზეზები.
  • ჩვევები და უნარები რომელიც მონაწილეებს დაეხმარება სტრესის მართვაში.
  • Mindfulness. 

შედეგი
ტრენინგის მონაწილეები შეძლებენ განსაზღვრონ თავიანთი სტრესის დონე და გაანალიზონ მისი გამომწვევი მიზეზები. დაეუფლებიან სტრესის მართვის მეთოდებსა და ტექნიკებს.

სამიზნე აუდიტორია
ნებისმიერი ადამიანი, ვისაც სურვილი აქვს შეძლოს სტრესის მართვა და ქონდეს რთულ სიტუაციებში ადეკვატური რეაგირების უნარი. განსაკუთრებით მათთვის, ვისი სამუშაო გარემოც სტრესულია.

მეთოდოლოგია
ტრენინგი ეფუძნება Harvard-ის, Tony Robbins, Bill burnet Dave Evans და სხვათა მოწინავე საერთაშორისო მიდგომებსა და მეთოდოლოგიებს.