მონაწილეთა რაოდენობა

8-12

ტრენინგის ხანგრძლივობა

16-24 საათი

ბიზნეს ტრენინგები Front ოფისის თანამშრომლების კვალიფიკაციის ასამაღლებლად
მიზანი
ტრენინგის მიზანია მონაწილეებს განუვითაროს და გაუმყაროს გაყიდვებისთვის აუცილებელი ძირითადი კომპეტენციები, რაც განაპირობებს წარმატებას გაყიდვების სფეროში.

შინაარსი
  • გაყიდვების ტიპები მომხმარებლის საჭიროების დადგენა; 
  • გაყიდვების თანამედროვე ტექნიკები;
  • წინააღდმეგობები და მათი დაძლევის მეთოდები;
  • კლიენტის დარწმუნების ეთიკა;
  • ფასის გაჟღერების დრო და ფორმა;
  • გაყიდვების ალგორითმი;
  • გაყიდვების დახურვა.

მეთოდები
მინი-ლექცია, სიმულაცია, როლური თამაში, ბრეინშტორმინგი დისკუსია, მაინდმეფინგი, ჯგუფური სავარჯიშო, ინდივიდუალური დავალება, წყვილებში მუშაობა, ილუსტრირება, კითხვა-პასუხი

შედეგები 
ტრენინგის მონაწილეები  შეისწავლიან  გაყიდვის ძირითადი ტექნიკებს. ტრენინგის დასრულების შემდეგ მონაწილეებს შეეძლებათ გაყიდვების ალგორითმის შექმნა, რაც დაეხმარებათ მათ წარმატებული გაყიდვებში.

ტრენერის შესახებ

მარიეტას აქვს ტრენერობის 3  წლიანი  გამოცდილება. ატარებს Soft skill-ების ტრენინგებს, ისეთ თემებზე როგორებიცაა: ეფექტური მომსახურება და კომუნიკაცია, გაყიდვები, კონფლიქტურ კლიენტებთან ურთიერთობა და სხვა. 
ჩატარებული აქვს სერვის პლუსის ტრენინგი  50+ ჯგუფისთვის. 

ფლობს ორგანიზაციული განვითარებისა და კონსულტირების სპეციალისტის მაგისტრის დიპლომს. დამატებით ცოდნა მიღებული აქვს ქოუჩინგის, ადამიანური რესურსების მართვისა და ფსიქოლოგიის მიმართულებით. 

ტრენერი

Training

მარიეტა მაჭარაშვილი

ბიზნეს ტრენერი

Training

ეთუნა ჩუბინიძე

ტრენინგებისა და კარიერული განვითარების სამსახურის კოორდინატორი