მონაწილეთა რაოდენობა

8-12

ტრენინგის ხანგრძლივობა

16-24 საათი

ბიზნეს ტრენინგები Front ოფისის თანამშრომლების კვალიფიკაციის ასამაღლებლად
მიზანი
ტრენინგის მიზანია მონაწილეებს განუვითაროს და გაუმყაროს გაყიდვებისთვის აუცილებელი ძირითადი კომპეტენციები, რაც განაპირობებს წარმატებას გაყიდვების სფეროში.

შინაარსი
  • გაყიდვების ტიპები მომხმარებლის საჭიროების დადგენა; 
  • გაყიდვების თანამედროვე ტექნიკები;
  • წინააღდმეგობები და მათი დაძლევის მეთოდები;
  • კლიენტის დარწმუნების ეთიკა;
  • ფასის გაჟღერების დრო და ფორმა;
  • გაყიდვების ალგორითმი;
  • გაყიდვების დახურვა.

მეთოდები
მინი-ლექცია, სიმულაცია, როლური თამაში, ბრეინშტორმინგი დისკუსია, მაინდმეფინგი, ჯგუფური სავარჯიშო, ინდივიდუალური დავალება, წყვილებში მუშაობა, ილუსტრირება, კითხვა-პასუხი

შედეგები 
ტრენინგის მონაწილეები  შეისწავლიან  გაყიდვის ძირითადი ტექნიკებს. ტრენინგის დასრულების შემდეგ მონაწილეებს შეეძლებათ გაყიდვების ალგორითმის შექმნა, რაც დაეხმარებათ მათ წარმატებული გაყიდვებში.

ტრენერი

Training

მარიეტა მაჭარაშვილი

ბიზნეს ტრენერი

Training

ეთუნა ჩუბინიძე

ტრენინგებისა და კარიერული განვითარების სამსახურის კოორდინატორი