მონაწილეთა რაოდენობა

10-15

ტრენინგის ხანგრძლივობა

16-24 საათი

ბიზნეს ტრენინგები Front ოფისის თანამშრომლების კვალიფიკაციის ასამაღლებლად
ტრენინგის მიზანი: მონაწილეებისთვის ეფექტური მომსახურებისთის საჭირო ცოდნის, უნარებისა და დამიკუდებულებების განვითარება/გამყარება. 

პროგრამის/ტრენინგის სამიზნე ჯგუფი: ფრონტ ოფისის თანამშრომლები; ადამიანები, ვისაც აქვთ კლიენტებთან კომუნიკაცია.

ტრენინგის თემები: 
 • მაღალი დონის მომსახურების  მნიშვნელოვნება
 • ზოგადი თავაზიანობა 
 • ეფექტური ვერბალური კომუნიკაცია;
 • არავერბალური კომუნიკაცია 
 • აქტიური მოსმენის ტექნიკები
 • კითხვების ტიპები
 • პოზიტიური ფორმულირებები
 • კონფლუქტური სიტუაციების მართვა
 • ასერტიული არას მნიშვნელობა
 • კლიენტთა ტიპები 
 • სატელეფონო მომსახურება

 

პროგრამის დასრულების შემდეგ მონაწილეებს ეცოდინებათ/შეეძლებათ:
 • ლოიალური მომხმარებლის და მისი კმაყოფილების მნიშვნელობა  
 • ეფექტური კომუნიკაციის დამყარება მომხმარებლებთან; 
 • სტრესული და კონფლიქტური სიტუაციების მართვა; 
 • სატელეფონო კომუნიკაციის თავისებურებები და მისი წარმათრთვის საუკეთესო პრაქტიკები 

შედეგების შესაფასებლად გამოყენებული ინსტრუმენტები: მინიმუმ 90%-იანი დასწრება, პრე და პოსტ ტესტი, კმაყოფილების კვლევა.

ტრენერის შესახებ

მარიეტას აქვს ტრენერობის 3  წლიანი  გამოცდილება. ატარებს Soft skill-ების ტრენინგებს, ისეთ თემებზე როგორებიცაა: ეფექტური მომსახურება და კომუნიკაცია, გაყიდვები, კონფლიქტურ კლიენტებთან ურთიერთობა და სხვა. 
ჩატარებული აქვს სერვის პლუსის ტრენინგი  50+ ჯგუფისთვის. 

ფლობს ორგანიზაციული განვითარებისა და კონსულტირების სპეციალისტის მაგისტრის დიპლომს. დამატებით ცოდნა მიღებული აქვს ქოუჩინგის, ადამიანური რესურსების მართვისა და ფსიქოლოგიის მიმართულებით. 

ტრენერი

Training

მარიეტა მაჭარაშვილი

ბიზნეს ტრენერი

Training

ეთუნა ჩუბინიძე

ტრენინგებისა და კარიერული განვითარების სამსახურის კოორდინატორი